รายงานการรับบริจาค

ประจำปี พ.ศ.2562

เดือนมกราคม จำนวนทั้งสิ้น 200,305.58 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 89,240 บาท
เดือนมีนาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนพฤษภาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนมิถุนายน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนกรกฎาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนสิงหาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนกันยายน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนตุลาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท
เดือนธันวาคม จำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท

289,545.58 บาท

ยอดบริจาควากัฟ ปี 2562

13,153,680.65

ปี 2561

2,510,193.35

ปี 2558

21,128,351.15

ปี 2560

4,010,801.19

ปี 2557

13,193,351.83

ปี 2559

5,960,700.18

ปี 2556