วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบหน้ากาก Face Shield นราธิวาส

ตามที่ผู้ให้บริจาคได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ Face Shield เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ทีมงานได้ลงไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ในจังหวัด นราธิวาส เป็นจำนวน 100 ชุด และอีก 200 ชุด จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ ปัตตานีและยะลา

วันนี้ วันที่15 เมษายน 2563 วากัฟแคร์ โดย มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม มอบหน้ากาก Face Shield แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ชิ้น เพื่อส่งมอบแด่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านควบคุมทางหลวง และด่านคัดกรองในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ โดยมี A-KHIDMAT (อาสาสมัครอัสสลาม) ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อแจก Face Shield ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ จุดคัดครองอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จุดคัดกรองโคกมะเฟือง ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จุดคัดกรองเทศบาลเมืองสุไหงโกลก(สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุไหงโกลก) อำเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธิวาส จุดคัดกรองบ้านซรายอ เทศบาลเมือง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จุดคัดกรองด่านธรรมชาติบ้านลูโบะฆง ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

จากการเยี่ยม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาที่เข้มแข็ง มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ วากัฟแคร์ ที่ได้ส่งมอบความห่วงใยในครั้งนี้ ผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม(A-KHIDMAT) และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครต่อไป

ขออัลลอฮทรงตอบแทนความดีงามแก่ผู้ให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ อามีน