สาส์นกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและส่วนราชการ จากท่านอธิการฯ มฟน.

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล

            ขอพรและความสันติจากอัลลอฮฺ จงประสบแด่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ บรรดาสหายของท่านและผู้เจริญรอยตามทั้งหลาย

           จากข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่เราได้รับในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 ในประเทศไทย ปรากฏว่าตัวเลขอยู่ในระดับที่ลดลง

           ข้าพเจ้าในนามของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อรัฐบาลไทย ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 และป่วยหนัก ด้วยความทุ่มเท เสียสละสูงมาก โดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง ชมเชย จากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศ ว่าระบบสาธารณสุขไทยมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

           ในนามของคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอดจนบรรดาผู้ปกครอง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ขอแสดงความนับถือและขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *