การระดมเงินวากัฟ

วะกัฟ หมายถึง เศาะดาเกาะฮฺ (การบริจาค) ทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั่งเดิมของทรัพย์สินนั้น และใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้ที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

จากแนวคิดในการที่จะสร้างความมั่นคงของโครงการในระยะยาวนั้น จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนวากัฟให้การสนับสนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการระดมเงินวากัฟพร้อมๆ กับเริ่มต้นโครงการ

ความคืบหน้าในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เพิ่มเติม โดยเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นกับโครงการเป็นประการสำคัญ ซึ่งได้ให้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในเรื่องการตลาดและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆมากขึ้นทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น facebook line  call center จดหมาย และการ์ดในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

– มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่ทำการวากัฟที่ชัดเจน โดยระยะที่ 1 คือ บริเวณอิสลามิกเซนเตอร์ จำนวน 30 ไร่ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ระยะที่ 2 พื้นที่ที่ถนนทางเข้าอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวนประมาณ 10 ไร่ และพื้นที่รอบอิสลามมิกเซนเตอร์ จำนวน 10  ไร่

 

กิจกรรมการดำเนินงานวากัฟที่สำคัญ

– เปิดบูธรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ  

– วันที่ 16 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 จัดโครงการวากัฟรอมฎอน 1440 (WAQAF Ramadan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นงบประมาณในการถ่มที่ดินบริเวณศูนย์อิสลาม ซึ่งได้รับเงินบริจาครวม 5,454,532.70 บาท

– วันที่ 6 – 7  กรกฎาคม 2562 จัดโครงการพบปะสตรีมุสลิม (มุลตากอมุสลีมะฮฺ) ครั้งที่ 14 และมหกรรมวากัฟ ความดีที่ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 3 (WAQAF Festival) หัวข้อ “หัวใจสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม”ณ บริเวณศูนย์อิสลามฯ ในโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ได้รับเงินบริจาครวม 3,294,938.17 บาท

โซนที่ดิน

ปี 2556 – 2561

ปี 2562

รวม

รายได้จากการวากัฟกระจายโซนต่างๆ

12,379,653.99

12,379,653.99

รายได้จากการวากัฟโซน

ISLAMIC CENTER       

30,851,249.33

30,851,249.33

รายได้จากการวากัฟโซนทางเข้า ISLAMIC CENTER  

12,546,784.65

3,278,666.68

15,825,451.33

รายได้จากการวากัฟเพื่อที่ดินรอบศูนย์อิสลาม

317,493.33

317,493.33

รายได้จากการวากัฟเพื่อบ้านวากัฟ

3,270,000.00

3,270,000.00

รายได้จากการวากัฟเพื่อถมที่ดินบริเวณศูนย์อิสลาม

5,454,532.70

5,454,532.70

รายได้อื่นๆ

189,817.37

52,009.27

241,826.64

รวม

59,238,481.53

9,103,850.01

68,342,331.54


รายการปลอดจำนองที่ดิน/ซื้อที่ดิน

โซน

  

เนื้อที่

ซื้อที่ดินวากัฟในโครงการกระจายตามโซนต่างๆ

  

34 ไร่ 2 งาน 27.20 ตร.วา

ซื้อที่ดินวากัฟโซน ISLAMIC CENTER

  

33 ไร่ 82.4 ตร.วา

ซื้อที่ดินวากัฟโซนทางเข้า ISLAMIC CENTER

  

15 ไร่ 2 งาน 28 ตร.วา

ซื้อบ้านวากัฟ

  1 ยูนิต
   รวม83 ไร่ 1 งาน 37.60 ตร.วา