คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. ฯพณฯ พลเอก สรยุทธ์ จุลานนท์
 2. ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ
 3. ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี
 4. H.E. Tun Mahathir Muhammad

กรรมการที่ปรึกษา

 1. นายวันมูหัมมัดนอร์ มะทา     ประธาน
 2. นายอารีย์ วงศ์อารยะ     รองประธาน
 3. แม่ทัพภาคที่ 4     กรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กรรมการ
 5. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     กรรมการ
 6. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 8. ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 43     กรรมการ
 9. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 10 (ผบ.ภท.10)     กรรมการ
 10. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 11. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 12. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กรรมการ
 14. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี (พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์)     กรรมการ
 15. ประธานสหพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้     กรรมการ
 16. นายสัมพันธ์ มูซอดี     กรรมการ
 17. นายเนตร จันทรัศมี     กรรมการ
 18. นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน     กรรมการ
 19. นายบาฮารุดดีน ยูโซะ     กรรมการ
 20. นายสามารถ บุญธราทิพย์     กรรมการ
 21. นายฮาเบะ ดามาอู     กรรมการ