คณะกรรมการกองทุนมะดีนะตุสสลาม

 1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 2. ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย                         รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี                                             
 3. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู                         อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี
 4. นายชาฟีอี บารู                         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 5. นายซอและห์ ตาเละ                         ประธานคณะกรรมการมะดีนะตุสสลาม
 6. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ                         รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 7. นพ.อนันตชัย ไทยประทาน                         ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ
 8. นายวิโรจน์ แสล่มัน                         ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามษะกอฟะฮ์ จำกัด
 9. นายอิสมาแอ ระนี                         กรรมการและเลขานุการ
 1. นพ.แวดือราแม แวดาโอะ                         ประธานกรรมการ
 2. นายมูฮัมหมัดนาเซร์ หะบาแย                         รองประธานกรรมการ
 3. ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ                         กรรมการ
 4. นายมะรอมือลี สาแม็ง                         กรรมการ
 5. นายรอเฉด ใบกาเด็ม                         กรรมการ
 6. นายสมาน โอราวัฒน์                         กรรมการ
 7. นายอับดลมาหนับ สลีมิน                         กรรมการ
 8. นายมัซลัน สุหลง                         กรรมการ
 9. นายอิลฟาน ตอแลมา                         กรรมการ
 10. นายอุมัร อาเก็ม                         กรรมการ
 11. อิสมาแอ  ระนี                         กรรมการ
 12. นายหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี                         กรรมการและเหรัญญิก
 13. นายอิมรอน  มูซายี                         ผู้จัดการและเลขานุการ