ผู้บริหารโครงการมะดีนะตุสสลาม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. ฯพณฯ พลเอก สรยุทธ์ จุลานนท์
 2. ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ
 3. ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี
 4. H.E. Tun Mahathir Muhammad

กรรมการที่ปรึกษา

 1. นายวันมูหัมมัดนอร์ มะทา     ประธาน
 2. นายอารีย์ วงศ์อารยะ     รองประธาน
 3. แม่ทัพภาคที่ 4     กรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา     กรรมการ
 5. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     กรรมการ
 6. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 8. ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 43     กรรมการ
 9. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 10 (ผบ.ภท.10)     กรรมการ
 10. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 11. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 12. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี     กรรมการ
 13. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     กรรมการ
 14. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี (พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์)     กรรมการ
 15. ประธานสหพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้     กรรมการ
 16. นายสัมพันธ์ มูซอดี     กรรมการ
 17. นายเนตร จันทรัศมี     กรรมการ
 18. นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน     กรรมการ
 19. นายบาฮารุดดีน ยูโซะ     กรรมการ
 20. นายสามารถ บุญธราทิพย์     กรรมการ
 21. นายฮาเบะ ดามาอู     กรรมการ
 1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา          ประธานกรรมการ
 2. นายซาฟีอี บารู          รองประธานกรรมการ
 3. นายซอและห์ ตาเละ          รองประธานกรรมการ
 4. นายอาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย          กรรมการและฝ่ายวิชาการ
 5. นายสูดิง จะปะกียา          กรรมการและนายทะเบียน
 6. นายมุสตอฟา ยอแม          กรรมการและประชาสัมพันธ์
 7. นายวรวิทย์ บารู          กรรมการและเหรัญญิก
 8. นายอิสมาแอ ระนี          กรรมการและเลขานุการ
 9. นายอนันต์ชัย ไทยประทาน          กรรมการ
 10. นายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง         กรรมการ
 11. นายแวดือราแม แวดาโอะ         กรรมการ
 12. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ         กรรมการ
 13. นายบาฮารูดิน ยูโซะ         กรรมการ
 1. นายซาฟีอี บารู          ประธานกรรมการ
 2. นายซอและห์ ตาเละ          รองประธานกรรมการ
 3. นายอาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย          กรรมการ
 4. นายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง         กรรมการ
 5. นายรอเฉด ใบกาเด็ม          กรรมการ
 6. นายอิสมาแอ ระนี          ผู้จัดการทั่วไป
 1. นายซอและห์  ตาเละ     ประธานกรรมการ
 2. นายมูฮัมมัดนาเซร์  หะบาแย     รองประธานกรรมการ
 3. นายอับดุลอาซิส  ดือราแม     รองประธานกรรมการ
 4. ผศ.ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ     กรรมการ
 5. ผศ.มัสลัน  มาหะมะ     กรรมการ
 6. นายซัยนูรดีน  นิมา     กรรมการ
 7. นายซุลกิฟลี  หะยีเยะ     กรรมการ
 8. นายอับดุลการีม  อัสมะแอ     กรรมการ
 9. นายอับดุลฟัตตาห์  จะปะกียา     กรรมการ
 10. นายนูรดีน  วันสุไลมาน     กรรมการ
 11. นายอับดุลเอาว์วัล  สิดิ     กรรมการ
 12. นายอิสมาอีล  อัลอาดามีย์     กรรมการ
 13. นายอับดุลเลาะ  ดาแลเบาะ     กรรมการ
 14. นายฮำดัน  บูนำ     กรรมการ
 15. นายอานนท์  เหมือนกู้     กรรมการ
 16. นายรุสลี  มูซอ     กรรมการ
 17. นายมูรซีดี  กาลอ     กรรมการ
 18. นายอัสอารีย์  เจะเลาะ     กรรมการ
 19. นายฮัมดี้  คอแด๊ะ     กรรมการ
 20. นายอิสมาแอ  ระนี     กรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 1. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 2. ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย                         รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี                                             
 3. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู                         อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี
 4. นายชาฟีอี บารู                         รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 5. นายซอและห์ ตาเละ                         ประธานคณะกรรมการมะดีนะตุสสลาม
 6. ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ                         รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 7. นพ.อนันตชัย ไทยประทาน                         ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ
 8. นายวิโรจน์ แสล่มัน                         ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามษะกอฟะฮ์ จำกัด
 9. นายอิสมาแอ ระนี                         กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. นพ.แวดือราแม แวดาโอะ                         ประธานกรรมการ
 2. นายมูฮัมหมัดนาเซร์ หะบาแย                         รองประธานกรรมการ
 3. ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ                         กรรมการ
 4. นายมะรอมือลี สาแม็ง                         กรรมการ
 5. นายรอเฉด ใบกาเด็ม                         กรรมการ
 6. นายสมาน โอราวัฒน์                         กรรมการ
 7. นายอับดลมาหนับ สลีมิน                         กรรมการ
 8. นายมัซลัน สุหลง                         กรรมการ
 9. นายอิลฟาน ตอแลมา                         กรรมการ
 10. นายอุมัร อาเก็ม                         กรรมการ
 11. อิสมาแอ  ระนี                         กรรมการ
 12. นายหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี                         กรรมการและเหรัญญิก
 13. นายอิมรอน  มูซายี                         ผู้จัดการและเลขานุการ