ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการฯ มฟน. ให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวคู่มือเผชิญโรคระบาด COVID-19 ฉบับภาษามลายู อักษรรูมี ณ ประเทศมาเลเซีย ผ่าน Video Conference

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้สัมภาษณ์งานเปิดตัวหนังสือคู่มือเผชิญโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ฉบับภาษารูมี ณ ประเทศมาเลเซีย ผ่าน Video Conference บรรยากาศทางฝั่งมาเลย์เซียในการเปิดตัวหนังสือ Panduan Menghadapi Penyakit Taun Koronavirus ของดร.อิสมาอีลลุตฟีผ่านการประชุมทางไกล ผู้สวมหมวกสีแดงคือ Dato’ Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri รัฐมนตรีกิจการศาสนาประจำสำนักนายกฯมาเลย์เซีย

สาส์นกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและส่วนราชการ จากท่านอธิการฯ มฟน.

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล             ขอพรและความสันติจากอัลลอฮฺ จงประสบแด่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ บรรดาสหายของท่านและผู้เจริญรอยตามทั้งหลาย            จากข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่เราได้รับในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 ในประเทศไทย ปรากฏว่าตัวเลขอยู่ในระดับที่ลดลง            ข้าพเจ้าในนามของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อรัฐบาลไทย ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 และป่วยหนัก ด้วยความทุ่มเท เสียสละสูงมาก โดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง ชมเชย จากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศ ว่าระบบสาธารณสุขไทยมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก            ในนามของคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอดจนบรรดาผู้ปกครอง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ขอแสดงความนับถือและขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลาม