โครงการคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ จากประเทศคูเวต ผ่านมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม จำนวน 18 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้แทนเครือข่ายการกุศลอัลชาเยียอ์ จากประเทศคูเวต คุณอับดุรเราะห์มาน อัลฮัดดาด ได้มาร่วมวางศิลารากฐานอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โครงการมะดีนะตุสสลาม

– วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ปัตตานี จายา คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด เป็นผู้รับเหมา ได้เริ่มก่อสร้างช่วงเดือนมิถุนายน 2561 มีระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้าจนถึงงวดที่ 9 งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนังภายนอก แล้วเสร็จ  งานติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และมีการขยายสัญญาอีก 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดอาคารในเดือน มีนาคม 2563 นี้