โครงการโกตา-จายา (พัฒนาโซนธุรกิจ)

1.โครงการอาคารพาณิชย์

ทางบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบพื้นที่ให้บริษัทปัตตานีจายา คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ดำเนินการสร้างอาคารพาณิชย์ 92 ยูนิต โดยบริษัท ปัตตานี จายา คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด จะต้องชำระค่าที่ดินห้องละ 450,000 บาท รวมเป็นเงิน 41,400,000 บาท

การดำเนินงาน

– โครงการได้ก่อสร้างส่วนของอาคารพาณิชย์ จำนวน 20 ยูนิต และได้ขายหมดแล้ว การดำเนินการโดยได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนจากมาเลเซีย ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ 90-100% และมีแผนพร้อมโอนแล้ว  ซึ่งจะโอนหมดภายในปี 2563

โดยบริษัท BPI ได้ชำระเงินมีรายละเอียดดังนี้

ได้เป็นค่าปลอดจำนอง             3-0-2 ไร่
เป็นค่าปลอดจำนองเงิน          3,182,500   บาท
จ่ายเป็นเงินบริหาร จำนวน      1,060,000   บาท
รวมเงินที่จ่ายแล้วทั้งสิ้น         4,242,500   บาท

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังเจรจาเพื่อจะทำสัญญาให้กับผู้รับผิดชอบพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดแผนการดำเนินงาน แหล่งทุน และรายได้

2.โครงการปัตตานี เอเชี่ยลมอลล์

บริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 21 ไร่ กับบริษัทยูนีตี้ กรุ๊ป (1436) จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการปัตตานี เอเชี่ยนมอลล์  ในราคาเช่าดังนี้

ระยะที่ 1 ใน 5 ปีที่1 (2562-2567)      ค่าเช่าปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
ระยะที่ 2 ใน 5 ปีที่2 (2568-2572)      ค่าเช่าปีละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
ระยะที่ 3 ใน 5 ปีที่3 (2573-2577)      ค่าเช่าปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาท)
ระยะที่ 4 ใน 5 ปีที่4 (2578-2582)      ค่าเช่าปีละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)     
ระยะที่ 5 ใน 5 ปีที่5 (2583-2587)      ค่าเช่าปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาท)
ระยะที่ 6 ใน 5 ปีที่6 (2588-2592)      ค่าเช่าปีละ 350,000 บาท (สามแสนแสนห้าหมื่นบาท)และ 20 % ของกำไรสุทธิ

  • รวมอายุสัญญา 30 ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญาอาคารจะเป็นทรัพย์สินวากัฟ
  • บริษัทปัตตานี จายา โฮลดิ้ง ได้ชำระเงินเพื่อปลอดจำนองที่ดินที่เช่าจำนวน  13  ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา เป็นเงินจำนวน  13,672,500 บาท  โดยเงินจำนวนนี้ถือเป็นเงินลงทุนร่วมในโครงการปัตตานีเอเชี่ยนมอลล์
  • โครงการศูนย์การค้า ปัตตานีเอเชี่ยนมอลล์ เป็นศูนย์กลางซื้อขายใน 3 จังหวัดภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางสินค้าฮาลาลและสินค้าจากอาเซียน เป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงธุรกิจกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
  • ได้ดำเนินการเปิดพิธีวางรากฐานอาคารศูนย์การค้าปัตตานีเอเชี่ยนมอลล์ เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เป็นอาคารขนาด 9,800 ตารางเมตร
  • ได้มีการก่อสร้างแล้วและมีความคืบหน้าประมาณ 90%  โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในส่วนของงานโครงสร้าง งานระบบ และงานสถาปัตย์และงานอื่นๆ
  • ได้เปิดบริการในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 คาดว่าจะมีการเปิดห้างอย่างสมบูรณ์ ประมาณเดือนมีนาคม  2563 การดำเนินไม่เป็นตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องทุน