PATTANI ASEAN MALL คืบหน้า กำหนดเปิดต้นปี 64

วันที่  10 กรกฎาคม   2563 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ บารู และคณะฯ ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารเดิมให้เข้าดูแลกิจการห้าง โดยมีภารกิจหลักให้ดำเนินนการก่อสร้างห้างให้แล้วเสร็จและเปิดบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 7 ปี

ในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้เริ่มดำเนินการโดยการจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงแบบภายในและภายนอกตลอดจนภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและสวยงาม และกำลังดำเนินการก่อสร้างงานสถาปัตย์ งานระบบและงานภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จ

สำหรับการเปิดห้างนั้นขณะนี้ กำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์การค้าที่ครบวงจร ด้วยแบรนสินค้าที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศทั้ง ซุปเปอร์มารเก็ต งานศูนย์อาหาร พื้นที่ให้เช่าและ อื่น ๆ ตลอดการเตรียมในเรื่องของบุคลากร เพื่อให้พร้อมในการเปิดห้างอย่างเต็มรูปแบบทั้งงาน ในต้นเดือนมกราคม 2564

ศูนย์การค้า Pattani Asean Mall เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบใหม่ที่รองรับกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ ภายในศูนย์การค้ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความสะดวกสบายสำหรับผู้พิการ บริเวณพื้นที่ห้างมีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า