ปัญหาอุปสรรค

  1. โครงการเริ่มต้นซื้อที่ดิน โดยการใช้เงินสินเชื่อจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และได้เบิกเงินมาแล้ว จำนวน 570 ล้านบาท ในอัตรากำไรร้อยละ 8.25 ปัจจุบันมีภาระใหญ่จะต้องชำระสินเชื่อจากธนาคารพร้อมทั้งภาระในเรื่องของดอกเบี้ยธนาคารทีสูงด้วย ที่สำคัญตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้กำหนดใช้ชำระหนี้ทั้งหมดจำนวน 965,322,59  บาท ในวันที่  31 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการ
  2. ขาดเงินทุนในการพัฒนาโครงการ เนื่องจากเดิมโครงการได้รับความเห็นชอบในหลักการจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าหลังจากให้สินเชื่อสนับสนุนการซื้อที่ดินแล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการอีกจำนวนหนึ่งตามแผนจะพัฒนาโครงการ ซึ่งมีผลให้โครงการไม่สามารถที่จะพัฒนาและสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ได้ การพัฒนาที่ผ่านจึงต้องอาศัยแหล่งจากบุคคลในท้องถิ่นและจากสหกรณ์ซึ่งบางครั้งค่าตอบแทนสูง ทำให้โครงการมีต้นทุนทางการเงินสูง
  3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต่างๆเติบโตช้า ประชาชนมีรายได้ลดลง ขาดกำลังซื้อ
  4. สถาบันการเงินมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ไม่สามารถขายบ้านได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  5. ผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารธุรกิจโครงการขนาดใหญ่ และมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา
  6. ที่ดินได้ซื้อแล้ว ได้กระจายครอบคลุมบริเวณผังโครงการแต่ยังมีทีดินอีกจำนวนหนึ่ง(ประมาณ 200 ไร่)ไม่ได้ซื้อ บางแปลงอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมาก จะมีอุปสรรค ยุ่งยากในการจะพัฒนาโครงการในอนาคต
  7. การพัฒนาโครงการที่ได้มอบเอกชนดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการ ขาดแหล่งเงินทุน และทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ การทำงานไม่เป็นไปตามแผน ขาดความเชื่อมั่น
  8. การพัฒนาโครงการสำคัญเป็นโครงการที่รับงบประมารสนับสนุนจากต่างประเทศ ขั้นตอนการอนุมัติเงินล้าช้า ทำให้กระทบสภาพคล่องของผู้รับเหมา ทำการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน

โครงการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดทุนในการพัฒนา ทำบางครั้งมีการยืมของหนึ่งไปใช้ในอีกโครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับโครงการในอนาคต