แนวทางการแก้ปัญหา

  1. แหล่งงบประมาณพิเศษ (Soft Loan) จากรัฐบาลหรือทุนจากแหล่งอื่นเพื่อ Refinance กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (I-bank)
  2. ให้มีทีมที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสถาบันการเพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ธนาคารและเจรจากับธนาคาร
  3. ให้ทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งโครงการเพื่อเป็นแผนงานหลักในการดำเนินโครงการ
  4. ประสานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
  5. ควรแบ่งหรือมอบหมายการพัฒนาโครงการ เป็นโครงการย่อยโดยให้อยู่ใ

ควรหาผู้มีประสบการณ์ ที่เป็นมืออาชีพในการบริหารโครงการ