โครงการหมู่บ้านที่ 1 (หมู่บ้านดารุลอีมาน)

ใช้พื้นที่ 26 ไร่ ดำเนินการโดย บริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด เริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 1 จำนวน 47ยูนิต ตั้งแต่ปี 2557 ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ จากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด และสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด

การก่อสร้างบ้านมีความคืบหน้าโดยภาพรวมประมาณ 75-100 % และได้ดำเนินการติดตั้งระบบขยายไฟฟ้าแรงสูง ถนน และระบบประปาในโครงการเรียบร้อยแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรร

ขณะนี้การอนุญาตจัดสรรมีความคืบหน้าโดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดปัตตานีแล้ว และมีการยื่นเรื่องเพื่อขอรังวัดรวมโฉนดและแบ่งจัดสรร  คาดว่าจะโอนให้ลูกค้าได้ภายในเดือนเมษายน 2563  ปัจจุบันมีลูกค้ามาอยู่แล้ว 20 ยูนิต

โครงการหมู่บ้านที่ 7 (หมู่บ้านดารุลฟาลาห์)

โครงการหมู่บ้านที่ 7 (หมู่บ้านดารุลฟาลาห์) ดำเนินการโดยบริษัท Pattani Business International Ltd.(PBI)

บริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ได้มอบพื้นที่ให้บริษัท BPI พัฒนาบนเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ตามสัญญาลงวันที่ 11 มกราคม 2556  โดยบริษัท PBI จะชำระค่าที่ดินให้บริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง จำกัด ในราคาไร่ละ 2,000,000 บาท รวมราคาทั้งสิ้นประมาณ 70,000,000 บาท ขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างบ้านแบบต่างๆ เฟส 1 จำนวน 72 ยูนิตแล้ว ได้ดำเนินการโอนให้ลูกค้าแล้วประมาณ 29 ยูนิต

โดยบริษัท BPI ได้ชำระเงินมีรายละเอียดดังนี้
เป็นค่าปลอดจำนองที่ดิน จำนวน        19-2-92 ไร่
รวมเป็นจำนวนเงิน                  19,730,000    บาท
ชำระเป็นเงินบริหาร                 10,476,500    บาท
รวมเงินที่ชำระแล้วทั้งสิ้น         19,730,000    บาท
คงเหลืออีกประมาณ                 39,793,500    บาท

สัญญาได้สิ้นสุดแล้ว  ผู้บริหารของบริษัท ปัตตานี จายา โฮลดิ้ง กำลังเจรจาเพื่อทำสัญญาให้กับผู้รับผิดชอบพัฒนาโครงการหมู่บ้านที่ 7 ใหม่